ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 4 ก.พ. 2563 )
 
      รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563  
 
      ทำเนียบผู้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่น
และชุมชนน่าอยู่ รุ่นที่ 1  
 
 
 
การสุขาภิบาลอาหาร อบต. หนองปรือ
 
การบริหารจัดการน้ำประปา เทศบาลตำบลท่าคันโท
 
 
การจัดการมูลฝอย อบต. โก่งธนู
 
การจัดการเหตุลำคาญและกิจการที่เป็นอันตราย
 
การเผ้าระวังและ HIA สำหรับท้องถิ่น
 
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข